Tất cả
tiêu 113 sv4 gần full 14 tinh lu ...
Cấp độ: 113
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
đao 59 sv2 full 12 cả vũ khí , ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken
Class: Đao
TTGT: Không
450,000đ
đao 40 sv1 vũ khí 11
Cấp độ: 40
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
90,000đ
kunai 40 sv1 vũ khí 12 còn 322m ...
Cấp độ: 40
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
180,000đ
tiêu 40 sv1 vũ khí 12
Cấp độ: 40
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
vk+găng mcs tl6,ngọc tl3,giày+b ...
Cấp độ: 69
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
270,000đ
vk12 mcs
Cấp độ: 59
Server: Sanzu
Class: Đao
TTGT: Không
150,000đ
...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
220,000đ
vk12 tl6 full12
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
400,000đ
vk12 tl6 full12
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ
Đao 70 vk12 tl6 full12 găng tl6 f ...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
400,000đ
vk15 1m16 full15
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,850,000đ