Tất cả
tiêu 70 sv4 full 8 9 10
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
tiêu 83 sv1 vũ khí 10
Cấp độ: 83
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
kiếm 81 sv7 full 12 cả vũ khí
Cấp độ: 81
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
tiêu 39 sv2 full 8 , 6 sách
Cấp độ: 39
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
110,000đ
kunai 76 sv4 vũ khí 12
Cấp độ: 76
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
120,000đ
...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
180,000đ
kunai 79 sv2 full 8 cả vũ khí
Cấp độ: 79
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
vk12,8 món 9,1 món 8 còn 6m yên
Cấp độ: 62
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
vk mcs+găng tl5,3 món 12 cả vk, ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
mắt 2,7 món 12 cả vk,3 món 8 ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
300,000đ
vk tl6,găng+quần+bùa tl4,3 món ...
Cấp độ: 127
Server: Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
8,300,000đ
4 món 12 cả vk,2 món 8,4 món 8
Cấp độ: 78
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ