Tất cả
.
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
.
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,400,000đ
.
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
.
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,600,000đ
.
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
.
Cấp độ: 117
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
850,000đ
.
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,500,000đ
.
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
.
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
.
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
.
Cấp độ: 101
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
.
Cấp độ: 67
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ