Tất cả
2 món 12,2 món 12,1 món 10,4 mó ...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
vk12 full10 còn 4m yên
Cấp độ: 58
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
160,000đ
vk tl5,găng tl6,1 món 13,2 món 1 ...
Cấp độ: 77
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
mắt 3, ngọc 2 viên 4,27 viên ...
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,800,000đ
vk12 tl6 đồ full8 còn 6m6 yên
Cấp độ: 41
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
vk mcs +găng tl9,giày+bùa tl7,qu ...
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,200,000đ
2 món 11 cả vk,3 món 10,3 món ...
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
110,000đ
kiếm 49 sv4 full 12 cả vũ khí
Cấp độ: 49
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
kiếm 69 sv2 vũ khí 12 tl4
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
kunai 70 sv2 full 12 cả vũ khí
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
440,000đ
kiếm 64 sv1 vũ khí 12
Cấp độ: 64
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
quạt 70 sv4 full 10 11
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ